Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Szwedzki Online (nazwa sklepu),
  dostępny pod adresem internetowym www.szwedzkionline.eu, prowadzony jest przez
  Martę Mikucką (imię i nazwisko) prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
  Enkel języki do firm, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
  gospodarki, NIP 8672113329, REGON 361315586
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i
  określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za
  pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument
  osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot
  nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca
  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Enkel języki dla
  firm Marta Mikucka., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
  gospodarki, NIP 8672113329, REGON 361315586
 3. Klient
  każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca
  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
  której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
  działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep
  sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym szwedzkionline.eu
 6. Umowa zawarta na
  odległość
  – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
  zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
  obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin
  niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie
  oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
  Sprzedawcą.
 9. Konto
  konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
  informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz
  dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny
  formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności
  poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,
  w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu,
  w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje
  możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości
  produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz
  ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży
  Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
  Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do
  cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Enkel języki dla firm Marta Mikucka, Kiepury 7/6, 05-092 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@szwedzkionline.eu
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 535 738 147
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy
  56 1950 0001 2006 4613 3374 0002
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-17:00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym
przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne
są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i
  przeglądarką internetową typu Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo
  zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
  funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób
  trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą
  techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania
  Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
  asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
  postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych
  i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3.  Ceny podane w
  Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek
  VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta
  składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport,
  dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach
  Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli
  związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub
  świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna
  cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając,
  na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o
  sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,
  dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w
  opisie Produktu.

§ 6

Zasady składania Zamówienia dla produktów materialnych

W celu złożenia Zamówienia
należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a
  następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia
  Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji
  – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia
  oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki
  (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane
  odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk
  “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w
  wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w
  zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z
  zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 7. Rozliczenia transakcji kartą (Visa i Mastercard) i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Dotpay.pl 

Zasady składania zamówienia

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 • W celu
  złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej
  następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 • dodanie do koszyka produktu ;
 • wybór
  rodzaju dostawy;
 • wybór
  rodzaju płatności;
 • wybór miejsca
  wydania rzeczy;
 • złożenie
  w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i
  płacę”.
 • Zawarcie umowy z Konsumentem następuje
  z chwilą złożenia zamówienia.
 • Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego
  za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem
  lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu
  wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego lub przy
  płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno
  nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba
  że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i
  poinformował o tym Sprzedającego.
 • Zawarcie umowy z Klientem następuje
  z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym
  informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od
  złożenia zamówienia.
 • Realizacja zamówienia Klienta płatnego
  za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego
  przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po
  zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na
  koncie Sprzedającego.
 • Realizacja zamówienia Klienta może
  być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub
  uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o
  wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na
  wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 • Wysłanie przedmiotu
  umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a
  dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym
  terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z
  chwilą realizacji zamówienia.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy

1.      Przesyłka produktu
materialnego pocztowa

2.      Przesyłka produktu
materialnego kurierska

3.      Wysyłka drogą mailową
(dla plików i produktów cyfrowych)

 

Klient może
skorzystać z następujących metod płatności:

 

1.      Płatność przelewem na
konto Sprzedawcy

2.      Płatności
elektroniczne

3.      Płatność kartą
płatniczą.

 

Szczegółowe
informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują
się za stronach Sklepu. 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
  następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza
  zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie
  potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do
  realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
  następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości
  e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej
  Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
  Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy
  Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail
  zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo
  płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w
  terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym
  razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient
  obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki,
  Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie ….
  dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie
  wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w
  sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach
  dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku
zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania
dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po
skompletowaniu całego zamówienia.

 • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta
  liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności
  przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania
  rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za
  pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez
Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez
Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru
Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia
Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do
odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. Dostawa Produktów materialnych
odbywa się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej

9. Dostawa Produktu odbywa się na
terenie …………………. (Unii Europejskiej, Europy, etc)

10. Dostawa Produktu do Klienta
jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy
Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są
wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty
dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia
przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w przypadku zakupu dóbr materialnych.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na
charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą,
informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w
opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy
zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
  nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana
  w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić
  ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
  zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca
  szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni
  usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez
  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
  prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na
  rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą
  wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po
  dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
  innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,
  których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których
  dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy
  od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe
  lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
  opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
  wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane
  na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
  zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
  poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

wersja dla sklepów, sprzedających nowe produkty

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz
  wolną od wad.

 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy
  towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w
  kodeksie cywilnym.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą
  elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym
  terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy
  wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku, gdy na Produkt została udzielona
  gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie
  Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości
  skorzystania przez Konsumenta z 
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości
  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego
  polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15
  grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z
  wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do
  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia
  15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn.
  zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
  zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
  rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej
  pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
  Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za
  pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za
  pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy
  Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu
  internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
  internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi
  lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
  internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
  obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych
niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia
tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep
internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie
prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany
przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym
celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zapisz się na mój Newsletter

i kup E-booka "Czasowniki Szwedzkie" w wyjątkowej cenie
9 pln zamiast 25 pln!

Oferta tylko dla Subskrybentów!