Wykonawcą :
ENKELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Jarochowskiego 2/59
60-248-512 Poznań
NIP: 7831848794
REGON: 520848495
a
Zamawiającym, kupującym produkt https://szwedzkionline.eu/produkt/wakacyjny-kurs-grupowy-od-podstaw-z-lektorem-na-zoom-2024/

§ I Przedmiot umowy
1.1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie kursu językowego z języka szwedzkiego na poziomie A1
/zwanego dalej „kursem” lub „zajęciami”/w wymiarze 20 godzinnym, zgodnie z warunkami wymienionymi w umowie.
1.2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować warunki umowy w danym języku i w uzgodnionym czasie.
1.3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę końcową za kurs zgodnie z postanowieniami § III punkt 3.1.

§ II Terminy zajęć i miejsce zajęć
2.1. Zajęcia rozpoczynają się w czerwcu 2024
2.2. Zajęcia trwają 70 minut.
O dokładnej dacie rozpoczęcia zajęć, Wykonawca poinformuje zamawiającego telefonicznie lub mailowo najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
2.3. Zajęcia będą odbywały się w trybie online, za pośrednictwem platformy Zoom

§ III Cena
3.1. Płatność za kurs wynosi 770 zł
§ IV Warunki płatności
4.1. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT, zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy.
4.2. Podstawą do zapłaty należności za zajęcia jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, płatna w dniu podanym na fakturze VAT (7 dni od wystawienia).
4.3. Wykonawca wystawia faktury w formie elektronicznej i przesyła je Zamawiającemu na wskazany w umowie adres email.

§ V Prawa i obowiązki
5.1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że dla osiągnięcia przez ucznia postępów w nauczaniu w przypadku kursów online, liczba zajęć ma wynosić 2 w tygodniu.
5.2. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca. W takiej sytuacji jednak Wykonawca zwróci wynagrodzenie proporcjonalnie do wykorzystanego kursu Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy oświadczenia o wypowiedzeniu. W przypadku natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę przyczyny naruszenia warunków umowy, par. 5 punkt 3 nie będzie miał zastosowania.
5.3. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku otrzymane przez Wykonawcę wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

§ VI Reklamacje
6.1. Zamawiający powinien złożyć reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wad w zajęciach, jednak nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia reklamowanych zajęć.

§ VII Odstąpienie od umowy i odszkodowanie
7.1. Każda ze stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy wtedy, gdy po zawarciu umowy pojawiły się z jej strony nieusuwalne przeszkody uniemożliwiające wykonanie zobowiązania. Odstąpienie od umowy podlega warunkom wymienionym w umowie.
7.2. O woli odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek poinformować drugą stronę na piśmie.
7.3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy zawiadamiając o tym drugą stronę na piśmie. Strony umowy ustalają, iż w takim przypadku Zamawiający powinien zwrócić Wykonawcy poniesione koszty, traktowane też jako odstępne w wysokości 30 % z ceny trzymiesięcznego kursu językowego w przypadku odstąpienia w okresie powyżej jednego tygodnia kalendarzowego przed jego rozpoczęciem, 50 % z ceny kursu językowego przy odstąpieniu w okresie siedmiu dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem lub krótszym, w dniu doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
7.4 Niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 14 ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zawarcia umowy na odległość dotyczącej kursu językowego, posiadasz prawo do odstąpienia od tej umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, że kurs się jeszcze nie rozpoczął. Jeżeli kurs rozpoczął się przed upływem 14-dniowego terminu, prawo do odstąpienia od umowy zostaje wstrzymane od momentu rozpoczęcia kursu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia, wymagane jest złożenie jednoznacznego oświadczenia o decyzji odstąpienia od umowy (na przykład poprzez wysłanie listu, faksu lub e-maila). Oświadczenie możesz złożyć korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to wymóg. Termin do odstąpienia zostanie zachowany, jeśli wyślesz informację o wykonaniu prawa odstąpienia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy, dokonamy zwrotu wszystkich otrzymanych od Ciebie płatności, w tym kosztów dostępu do kursu, niezwłocznie i w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, kiedy zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności wykonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodzisz się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7.4. W przypadku gdy grupa nie zostanie uruchomiona w ciągu 60 dni od daty deklarowanego startu, umowa wygasa. Umowa może jednak pozostać w mocy po upływie 60 dni w przypadku gdy kursant jasno wyrazi taką chęć. W takiej sytuacji wystarczy przesłanie wiadomości drogą mailową.
§ VIII Postanowienia końcowe
8.1. Jeżeli w niniejszych warunkach nie określono inaczej, w sprawach stosunków prawnych między stronami umowy mają zastosowanie stosowne postanowienia Kodeksu Cywilnego.
8.2.Ogólne Warunki Współpracy obowiązują od 13.10.2023r.